Cenník | Poplatky od 1. 4. 2015

Prehliadka do zamestnania 15,- €
Vodičský preukaz 20,- €
Zbrojný pas 20,- €
Zdravotný preukaz – pre prácu v potravinárstve 5,- €
Potvrdenie do MŠ/SŠ/VŠ 2,- €
Potvrdenie o zdravotnov stave 2,- €
Storno OČR, DPN 1,- €
Očkovanie na súkromné účely 7,- €
Odber krvi na vlastnú žiadosť 2,- €
Nepoistený / nekapitovaný pacient 10,- €
Poistka 10,- €
Komerčné poistenie – dotazník 10,- €
Výpis zo ZZ – súkromné účely 10,- €
Nastrelenie náušníc 25,- €
CRP (nad 18 rokov, nekapitovaný pacient) 5,- €
Potvrdenie – cesta do zahraničia 20,- €
Špecializačný kurz 10,- €
Potvrdenie pre šport 10,- €

V súlade so Zák. č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Zák. č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch v znení neskorších predpisov, Zák. č. 577/2004 i rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov v znení neskorších predpisov a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 a Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.